Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (DSF) eller (GDPR – The General Data Protection Regulation) ) är från och med 25 maj 2018 svensk lag och ersätter PuL (Personuppgiftslagen). Lagen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter.


Vad är en personuppgift?
Alla upplysningar om en fysisk person som indirekt och direkt kan användas för att identifiera någon som till exempel namn, bild, kontaktuppgifter och annan information. Vissa uppgifter har särskilt skyddsvärde.

Hearts Republic har fastslagit följande integritetspolicy 12 April 2019 för att du ska veta hur vi hanterar dina uppgifter. Om något är svårt att förstå eller otydligt – tveka aldrig att höra av dig till oss på info@miss-heartsrepublic

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

HeartsRepublic.com är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att HeartsRepublic ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. HeartsRepublic.com behandlar personuppgifter för:

– Försäljning av smycken på webbplatsen & Betalningslösningar
Uppgifter du anger när du betalar på webbplatsen till Paypal används för att identifiera dig och ditt köp (se även bokföring)
– Mailkonversationer
Vi sparar våra mailkonversationen med kunder, samarbetspartners och andra intressenter i syfte att administrera vår affärsrelation.
– Utskick av nyhetsmail

Vi skickar information kring vad som händer hos oss både till våra tidigare kunder och till dig som själv anmält dig till vårt nyhetsbrev. Detta gör vi för att hålla dig uppdaterad på vad som händer hos oss. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på länken i nyhetsbrevet.
Bokföring
Enligt bokföringslagen måste viss information sparas i 7 år. Vi följer denna lag. (Rättslig förpliktelse)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar inte eller säljer dina personuppgifter till tredjepart.
Vi får aldrig använda dina uppgifter än ovanstående utan ditt medgivande

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

HeartsRepublic sparar dina personuppgifter utvärderar kontinuerligt om personuppgifterna är längre relevanta eller inte. Om Personuppgifterna inte fyller sitt syfte längre då tas det bort.
Vi tar även bort vid skriftligt önskemål från dig.


Vilka rättigheter har du?

Du som kund till HeartsRepublic har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende bolagets behandling av dina personuppgifter. Heartsrepublic ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har också rätt att bli raderad:

  • – Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • – Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • – Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • – Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intresse
  • – Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur företaget arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Kontakta oss på info@heartsrepublic.com